OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (projekt: „Zachraň stromek“)

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající právnické osoby ArtRobot s.r.o., IČO: 06921574, se sídlem Za mlýnem 1565/31, Braník, 147 00 Praha 4, spisová značka 350472 C, Městský soud v Praze, tel.: 607272801 , e-mail: artrobot@email.cz, bankovní účet 1050104013/2700, vedený u Unicredit Czech Republic (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy o dodání zboží (dále jen „zboží“ nebo „stromky“), která je uzavřená distančním způsobem (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http: zachranstromek.cz (dále jen „e-shop“). 

1.2. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení jeho popisu, cen jednotlivého zboží, v katalogu e-shopu na internetové adrese http: zachranstromek.cz.

2.2. Nabízené zboží a informace o zboží uvedené v katalogu e-shopu platí pouze pro nákup na e-shopu (pro objednávky provedené na e-shopu).

2.3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu a jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků (např. balného a frézování kmínku), s výjimkou nákladů a poplatků souvisejících s dodáním zboží na adresu zvolenou kupujícím.

2.5. Na e-shopu jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (cena za dopravu). Uvedené informace o nákladech a poplatcích spojených s dodáním zboží platí pouze v případě doručování zboží v rámci území České republiky. 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

                                 - vyplněním objednávkového formuláře. 

3.2. Při provádění objednávky kupující v objednávce uvede vybrané zboží, počet kusů zboží, způsob platby, způsob doručení. 

3.3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslanou objednávkou kupující projevuje vážnou vůli uzavřít smlouvu.  

3.4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzení objednávky doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. V případě pochybností o tom, zda bylo potvrzení objednávky doručeno, považuje se za doručené následující pracovní den po jeho odeslání.

3.5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Zrušení objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem. 

3.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile je potvrzení o přijetí kupujícím doručeno na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží, vyjma bezhotovostního převodu, kdy je kupní cena splatná ihned při uzavření smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu v případě bezhotovostního převodu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího uvedený v těchto podmínkách. 

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

        bezhotovostně online platební bránou

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ 

5.1. Zboží je kupujícímu dodáno:

              -  na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím přepravní společnosti PrimaLogistics, s. r. o.

                - nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou. 

5.2. Volba způsobu dodání se provádí při objednávání zboží (v objednávce).

5.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat integritu obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího a/nebo je přiložen ke zboží, pokud to povaha obalu zboží umožňuje.

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl a mohl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami tak neučinil. 

5.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající organizuje zaslání tak, aby zboží bylo kupujícímu dodáno v termínu vybraném kupujícím co nejpřesněji. Pokud dopravní či jiná kalamitní situace prodávajícího nedovolují dodávku ve stanoveném časovém okně, dispečer dopravy dohodne s kupujícím náhradní termín v nejkratším možném čase. 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1. V souladu s § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující – spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (řezaných vánočních stromků),

6.2. Tento článek se nevztahuje na odstoupení podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Odstoupení těchto osob se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

 

 1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

7.1. Kupující je povinen ihned při převzetí zkontrolovat zásilku (především typ stromečku, poče kusů a  délku) .

7.2. Kupující bere na vědomí, že pro zachování čerstvosti a voňavosti stromečku by po obdržení zásilky měly být stromečky umístěny do chladu či kmen do vodní nádobky, případně vlhkého hadříku. 

7.3. Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být stromky pomačkány.

 1. REKLAMACE A PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí není jakkoliv znečištěné a má plné předpoklady přispět k tradiční oslavě vánočních svátků. Případné  tvarové odchylky od normované pravidelnosti  stromků se z podstaty prodeje  stromků  v rámci projektu "zachraň stromek" za vady nepovažují.

Prodávají jinak kupujícího ujišťuje, že

- zboží  má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží používá,

8.2. Kupující je tak oprávněn reklamovat pouze vady, které mělo zboží již při převzetí. Kupující nemůže zejména reklamovat: 

                -   zboží podléhající rychlé zkáze, za což lze považovat celé řezané vánoční stromky,

               - pokud kupující způsobil vadu zboží sám (např. oddalováním převzetí zásilky, nevhodná volba místa skladování stromků kupujícím, vada byla způsobena nesprávným užíváním,

                - pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

8.3. Kupující je povinen reklamovat případné vady bezodkladně poté, co tyto vady zjistí. Kupující bere na vědomí, že případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být v určitých případech důvodem k odmítnutí reklamace.

8.4. V případě výskytu vady může kupující zboží reklamovat a požadovat tyto nároky:

                - výměnu za nové zboží, doplnění zboží,

                - přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce pouze tehdy: 

                 - pokud má zboží podstatnou vadu, při větším počtu vad zboží. 

8.6. Volba reklamačního nároku je na kupujícím. Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Pokud ne, má nárok pouze na přiměřenou slevu.

8.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

8.8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v zákonných lhůtách. 

8.9. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím e-mailového kontaktu uvedeného v reklamačním formuláři, případně jinou vhodnou formou. 

8.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od vyřízení reklamace. 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE A OBCHODNÍ SDĚLENÍ
  • Prodávající je povinen dodržovat příslušné právní předpisy českého právního řádu a přímo použitelné předpisy Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů kupujících.
  • Kupující souhlasí, že v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy prodávající a jeho dopravce zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi dle právních předpisů ČR.

 .

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A DOZOR

10.1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adresa internetových stránek: adr.coi.cz. 

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Strany činí dohodu o místní příslušnosti věcně příslušného soudu, a to tak že vždy je věcně příslušný soud podle sídla prodávajícího.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2022.